Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58491
Title: Những lợi thế của Việt Nam trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các nước CPTPP
Authors: Nguyễn Thị Thu Hiền
Keywords: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Thu hút FDI
CPTPP
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FDI
Abstract: CPTPP được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng lưu chuyển vốn đầu tư giữa các nước thành viên, đặc biệt là dòng vốn đầu tư từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển trong khối. Để có thể thu hút hiệu quả các dòng vốn đầu tư này, mỗi nước sẽ cần phải phát huy những lợi thế riêng có của mình. Đối với Việt Nam, chúng ta có những lợi thế nào so với các nước thành viên khác trong thu hút đầu tư? Bài viết sẽ phân tích những yếu tố chính trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập CPTPP và đưa ra một số đề xuất nhằm phát huy những lợi thế này.
Issue Date: 2018-07-05
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.