Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58498
Title: Bàn về vấn đề kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
Authors: Phạm Thị Mỵ
Keywords: Kiểm toán hoạt động
Tài chính ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước
Abstract: Bài viết tập trung phân tích về vấn đề kiểm toán hoạt động lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trong đó đề cập đến những nội dung, kiểm toán hoạt động là một công cụ hữu hiệu để kiểm tra, đánh giá tính phù hợp, hiệu quả hoạt động của các đối tượng được kiểm toán nói chung và các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm nói riêng. Việc sử dụng kiểm toán hoạt động để đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với việc đảm bảo tính an toàn và sự phát triển của hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam.
Issue Date: 2019-03-08
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.