Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58513
Title: Các quy định pháp luật về giao kết hợp đồng nhìn từ góc độ luật học so sánh
Authors: Mai Thị Mai Hương, Hoàng Thị Thanh Nguyệt
Keywords: Giao kết hợp đồng
Hợp đồng
Pháp luật
Abstract: Thông qua giao dịch các bên trao đổi tiếp nhận thông tin với mục đích thiết lập hợp đồng. Đề nghị và chấp nhận đề nghị trong quá trình giao kết hợp đồng có thể phát sinh những tình huống suy luận căn cứ pháp lý Việt Nam chưa đồng nhất với pháp luật quốc tế. Tác giả không chủ ý phân tích toàn bộ khía cạnh liên quan, mục tiêu bài viết làm sáng tỏ điểm khuyết ẩn chứa trong các quy định pháp luật về giao kết hợp đồng so với thực tiễn thông qua đối chiếu phân tích với thông lệ một số quốc gia và khu vực trên thế giới.
Issue Date: 2019-12-04
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.