Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58541
Title: Quyền tự chủ của các viện nghiên cứu khoa học theo pháp luật tại Việt Nam hiện nay
Authors: Đào Thị Ngọc Ánh
Keywords: Tự chủ
Quyền tự chủ
Viện nghiên cứu khoa học
Đơn vị sự nghiệp công lập
Abstract: Các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập luôn có vị trí, vai trò quan trọng trong sự phát triển KH&CN nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung của đất nước. Sự lớn mạnh của các tổ chức này là một trong những thước đo quan trọng của nền KH&CN quốc gia. Trong nhiều thập niên qua, mạng lưới các tổ chức KH&CN ở nước ta đã ngày càng phát triển lớn mạnh, tuy nhiên cũng còn không ít bất cập cả ở cấp vĩ mô và vi mô. Bài viết nêu thực trạng và những giải pháp cần tháo gỡ để tăng cường quyền tự chủ của các viện nghiên cứu khoa học theo pháp luật tại Việt Nam hiện nay, như: khái niệm quyền tự chủ, thực tiễn quyền tự chủ của các viện nghiên cứu theo pháp luật tại Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nhằm tăng cường quyền tự chủ của các viện nghiên cứu khoa học theo pháp luật tại Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2018-12-12
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.