Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/58593
Title: Khung chính sách, pháp luật về kinh tế vùng: những vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Phạm Thị Tâm
Keywords: Khung chính sách
Kinh tế vùng
Abstract: |Nghiên cứu tổng hợp cơ sở lý luận về kinh tế vùng; đánh giá các chính sách, pháp luật về kinh tế vùng, đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng khung chính sách, pháp luật về kinh tế vùng trong bối cảnh mới.
Issue Date: 2019
Type: Tài liệu tham khảo
Format: pdf
Extent: 191 tr.
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • ThS. Pham Thi Tam (DTCB.2017-14).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.