Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58613
Title: Hợp tác văn hóa Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2014-2020
Authors: Nguyễn Hồng Quang
Keywords: Hợp tác
Văn hóa
Việt Nam
Thái Lan
Giai đoạn 2014-2020
Abstract: Bài viết nghiền cứu một số nhân tố tác động, thực trạng hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Thái Lan từ năm 2014 đến năm 2020, trong đó tập trung phân tích các chương trình hợp tác, giao ỉưu về vãn hoá thông qua các cuộc họp quan trọng như Tuyến bố chung, và trong các cuộc họp bàn trao đổi cấp nhà nước, cấp bộ ngành liên quan giữa hai bên. Qua đó, tác giả đánh giá hợp tác văn hoá giữa Việt Nam và Thái Lan giai đoạn này, đưa ra một số nhận định về xu thế hợp tác văn hoá những năm tiếp theo, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thúc đẩy hợp tác về văn hoá giữa hai quốc gia.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 8 (245) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA8.20.Htac van hoa VNam_TLan gdoan 2014_2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.