Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58866
Title: Ấn phẩm tham khảo số 1 năm 2021: "Một số nét về hoạt động của Quốc hội khóa XIV"
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Ấn phẩm tham khảo
Số 1
Năm 2021
Hoạt động
Quốc hội
Khóa XIV
Abstract: Để góp phần giúp đại biểu Quốc hội nhìn lại hoạt động của Quốc hội gần 5 năm qua và thảo luận về dự thảo Báo cáo công tác của Quốc hội, tiếp thu những góp ý của bạn đọc về 4 số đầu tiên của ấn phẩm Thông tin tham khảo, Thư viện Quốc hội tổ chức biên soạn và phát hành Thông tin tham khảo số 01/2021 về một số nét trong hoạt động của Quốc hội Khóa XIV. Ấn phẩm số 1/2021 bao gồm 15 bài nghiên cứu, bài giới thiệu được sắp xếp theo 05 chuyên mục: Vấn đề và chính sách, Lập pháp nước ngoài, Thông tin định lượng, Giới thiệu ấn phẩm, Tài liệu số, với sự tham gia của các chuyên gia và đội ngũ nghiên cứu của Thư viện Quốc hội. Các bài viết trong ấn phẩm này được lựa chọn, xem xét cẩn trọng, cố gắng biên tập ngắn gọn, vừa tôn trọng ý kiến của tác giả, vừa bảo đảm tính khách quan. Quan điểm trong các bài viết thuộc về tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Thư viện Quốc hội.
Issue Date: 2021-02
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 80 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.