Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58928
Title: Tiếp tục hoàn thiện chính sách tài chính hỗ trợ kinh tế hợp tác phát triển
Authors: Trần Trọng Thiết
Keywords: Chính sách tài chính
Kinh tế
Kinh tế tập thể
Hơp tác xã
Chính sách tín dụng
Abstract: Bài viết phân tích những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những vấn đề đặt ra từ phía chính sách tài chính để từ đó đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách cho các hợp tác xã phát triển trong thời gian tới.
Issue Date: 2021-01
Type: Bài trích
Extent: 06 trang, pdf
Method: Tạp chí Ngân hàng số 2 tháng 1/2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.