Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59016
Title: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý IV và năm 2020
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Kinh tế - xã hội
2020
Tình hình kinh tế
Thống kê
Abstract: Báo cáo tóm lược tình hình kinh tế xã hội quý IV và năm 2020
Issue Date: 2020-12
Type: Báo cáo
Extent: 14 trang, pdf
Method: Trang thông tin điện tử Tổng cục Thống kê
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Tổng cục Thống kê
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.