Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59038
Title: Hoàn thiện quản lý tuân thủ đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu của hải quan Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Bùi Thái Quang
Keywords: Doanh nghiệp
Doanh nghiệp xuất khẩu
Hội nhập kinh tế
Hải quan
Việt Nam
Abstract: Xây dựng và hoàn thiện khung lý thuyết. mô hình tổng quát để tiến hành phân tích, đánh giá quản lý tuân thủ bao gồm đưa ra khái niệm, đặc điểm, vai trò, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, phương pháp hình thức, quy trình, các công cụ, tiêu chí, chỉ số tiêu chí của đánh giá tuân thủ...đối với doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu (XK, NK) của Hải quan Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến quản lý tuân thủ, nghiên cứu kinh nghiệm về thực hiện quản lý tuân thủ của 6 quốc gia, rút ra 5 bài học cho Hải quan Việt Nam về áp dụng quản lý tuân thủ đối với doanh nghiệp (DN) xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan hải quan.
Advisor: Nguyễn Đình Cung, Hoàng Trần Hậu
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 194 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN BTQ LAST 102020.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt LA BTQ.VN (30.9.2020).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 762,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LA BTQ.EN (30.9.2020).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 545,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thông tin những điểm mới Luận án BTQ VN.doc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 121,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thông tin những điểm mới Luận án BTQ EN.doc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 106,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.