Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59156
Title: Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ sau kỳ họp thứ 8 đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Authors: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Kỳ họp thứ 8
Kỳ họp thứ 9
Quốc hội
Khóa XIV
Kỳ 9
540/BC-UBTVQH14
Abstract: Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ sau kỳ họp thứ 8 đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (Số: 540/BC-UBTVQH1) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội vào ngày 01/06/2020. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Phần thứ nhất: Kết quả hoạt động từ sau kỳ họp thứ 8 đến kỳ họp thứ 9; (2) Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến cuối năm 2020. Báo cáo gồm 3 phụ lục kèm theo.
Issue Date: 2020-06-01
Type: Báo cáo
Extent: 24 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 09 (từ ngày 20/05/2020 đến ngày 19/06/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.