Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59158
Title: Báo cáo công tác của Ủy ban Tư pháp từ kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019) đến kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020) của Quốc hội khóa XIV và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020
Authors: Ủy ban Tư pháp
Keywords: Báo cáo
Ủy ban Tư pháp
Kỳ họp thứ 8
Kỳ họp thứ 9
6 tháng cuối năm 2020
Quốc hội
Khóa XIV
Kỳ 9
2516/BC-UBTP14
Abstract: Báo cáo công tác của Ủy ban Tư pháp từ kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019) đến kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020) của Quốc hội khóa XIV và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 (Số: 2516/BC-UBTP14). Báo cáo được Ủy ban Tư pháp trình Quốc hội vào ngày 27/05/2020 gồm các nội dung chính: (1) Kết quả công tác; (2) Dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.
Issue Date: 2020-05-27
Type: Báo cáo
Extent: 14 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 09 (từ ngày 20/05/2020 đến ngày 19/06/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.