Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59215
Title: Pháp luật về dịch vụ quảng cáo thương mại trực tuyến trên mạng Internet ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Đan Phương
Keywords: Pháp luật về dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Thương mại trực tuyến
Việt Nam
Abstract: Kết quả nghiên cứu của Luận án thể hiện ở những điểm sau đây: (i) đây là công trình khoa học nghiên cứu trực tiếp cơ sở lý luận và thực tiễn pháp luật về dịch vụ quảng cáo thương mại trực tuyến trên mạng internet tại Việt Nam dưới góc độ chuyên ngành Luật kinh tế, Luận án hệ thống hóa và làm rõ hơn cơ sở lý luận đối với lĩnh vực pháp luật này; (ii) chỉ ra những một số bất cập trong thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về dịch vụ quảng cáo thương mại trực tuyến hiện nay tại Việt Nam và các nguyên nhân; (iii) đề xuất định hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về dịch vụ quảng cáo thương mại trực tuyến cũng như nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong thời gian tới.
Advisor: Đặng Vũ Huân, Hồ Ngọc Hiển
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 190 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA NguyenThiDanPhuong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT NguyenThiDanPhuong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 638,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng NguyenThiDanPhuong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 381,13 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_NguyenThiDanPhuong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 284,56 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.