Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59247
Title: Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
Authors: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Xâm hại trẻ em
Trẻ em
Quốc hội
Khóa XIV
Kỳ 9
562/BC-UBTVQH14
Abstract: Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (Số: 562/BC-UBTVQH14). Báo cáo được trình Quốc hội ngày 16/06/2020. Báo cáo gồm 4 mục nêu rõ các điều khoản sửa đổi, chỉnh lý sau khi tiếp nhận góp ý đến từ các đại biểu Quốc hội.
Issue Date: 2020-06-16
Type: Báo cáo
Extent: 5 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 09 (từ ngày 20/05/2020 đến ngày 19/06/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.