Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59588
Title: Một số vấn đề về xung đột lợi ích trong pháp luật phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lê Thị Hoa
Keywords: Tham nhũng
Phòng, chống tham nhũng
Xung đột lợi ích
Abstract: Xung đột lợi ích là tình huống khách quan xảỵ ra trong đời sống xã hội và có mối quan hệ chặt chẽ với tham nhũng. Bài viết phân tích về mối quan hệ giữa xung đột lợi ích và tham nhũng. Nội dung quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng về xung đột lợi ích từ nhận diện xung đột lợi ích đến phòng ngừa, kiểm soát và xử lý khi xảy ra xung đột lợi ích. Qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp để pháp luật về xung đột lợi ích thực sự đi vào cuộc sống.
Issue Date: 2020-10-23
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 10 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat10.20.XungdotloiichtrongPLphchongthamnhung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.