Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59813
Title: Tác động tiêu cực của "Tư duy nhiệm kỳ" tới hoạt động lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Thị Thanh Chi
Keywords: Quản lý
Tư duy nhiệm kỳ
Quản lý nhà nước
Cán bộ lãnh đạo
Abstract: Bài viết giúp nhận diện "tư duy nhiệm kỳ", phân tích rõ các tác động tiêu cực của "tư duy nhiệm kỳ" tới hoạt động lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam, từ đó, chỉ ra một số giải pháp cơ bản để khắc phục
Issue Date: 2020-11
Type: Bài trích
Extent: 03 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 576 tháng 11 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.