Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59850
Title: Chính sách, pháp luật về dân tộc thiểu số và miền núi ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần Thị Hải Yến
Keywords: Dân tộc
Dân tộc thiểu số
Dân tộc thiểu số và miền núi
Việt Nam
Chính sách
Pháp luật
Abstract: Chính sách, pháp luật về dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần làm thay đổi cơ bản bộ mặt khu vực miền núi nơi có đồng bào dân tộc thiểu số cư trú, nhưng vẫn mang tính cào bằng, tư duy nhiệm kỳ trong việc ban hành chính sách, pháp luật, chồng chéo về nội dung, địa bàn và đối tượng thụ hưởng... Việc nghiên cứu những nội dung cơ bản trong chính sách, pháp luật của Việt Nam về dân tộc thiểu số và miền núi có vai trò quan trọng trong bối cảnh hiện nay.
Issue Date: 2021-02
Type: Bài trích
Extent: 06 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và Kinh tế số 2 (347) - 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Pháp luật và Kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.