Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59874
Title: Vấn đề gia nhập Công ước Hague năm 2005 về thỏa thuận lựa chọn Tòa án của Trung Quốc - Một số tham khảo cho Việt Nam
Authors: Phan Hoài Nam
Keywords: Công ước Hague
Gia nhập công ước
Thỏa thuận lựa chọn Tòa án
Tòa án
Trung Quốc
Việt Nam
Abstract: Công ước Hague đã phát sinh hiệu lực tại 30 thành viên là các quốc gia và một thành viên là tổ chức EU. Hiện nay, có 04 quốc gia đã tham gia ký vào Công ước và đang chờ phê chuẩn thông qua, trong số này có Trung Quốc. Bài viết nêu ra nội dung cơ bản của Công ước và phân tích những được mất của Trung Quốc khí tham gia công ước, từ đó, đi đến kết luận Việt Nam có nên tham gia Công ước hay không?
Issue Date: 2021-02
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 4 (kỳ II tháng 2/2021)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.