Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59936
Title: Căn cứ đình chỉ điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015
Authors: Hoàng Đình Dũng
Keywords: Đình chỉ
Đình chỉ điều tra
Hình sự
Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015
Giai đoạn điều tra
Cơ quan điều tra
Abstract: Trong giai đoạn điều tra, Cơ quan điều tra phải tiến hành các hoạt động điều tra nhằm xác định tội phạm và người thực hiện tội phạm. Do đó, Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 đã có những quy định rất chặt chẽ về các căn cứ để cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra. Bài viết nhằm phân tích, làm rõ các căn cứ để cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra và kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Issue Date: 2021-01
Type: Bài trích
Extent: 05 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 2 (kỳ II tháng 1/2021)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.