Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60017
Title: Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lực lượng công an nhân dân
Authors: Vũ Việt Hà
Keywords: Hành chính
Cải cách hành chính
Công an nhân dân
Công tác cải cách
Thể chế hành chính
Thủ tục hành chính
Abstract: Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp,hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả, một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, một đội ngũ công chức có đủ năng lực và phẩm chất hoàn thành nhiệm vụ không chỉ là mục tiêu chung của Nhà nước, mà tất cả các bộ, ngành trong bộ máy nhà nước đều đang cố gắng, nỗ lực để thực hiện tốt mục tiêu này. Bài viết đi sâu vào phân tích công tác hành chính trong lực lượng công an nhân dân hiện tại và đưa ra đề xuất cải cách trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 04 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước – Số 300 (1/2021)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.