Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60022
Title: Giải quyết các tranh chấp về hợp đồng liên quan đến biện pháp bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ - Một số vấn đề về pháp luật và thực tiễn thực hiện
Authors: Nguyễn Thị An Na
Keywords: Pháp luật
Bảo lãnh
Hợp đồng
Tranh chấp hợp đồng
Biện pháp bảo lãnh
Abstract: Bảo lãnh là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2015. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là một trong những biện pháp thường được các bên liên quan lựa chọn khi giao kết hợp đồng. BLDS năm 2015 đã có sự sửa đổi, bổ sung những quy định nhằm phát huy vai trò của biện pháp bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng trong giao dịch dân sự. Bài viết nghiên cứu một số vấn đề về áp dụng pháp luật và thực tiễn thực hiện giải quyết tranh chấp về hợp đồng liên quan đến biện pháp bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ. Từ đó tác giả đưa ra một số đề xuất hoàn thiện.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 06 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 01/2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.