Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60042
Title: Giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực thi pháp luật về kiểm soát lợi ích nhóm ở Việt Nam
Authors: Lê Đình Mùi
Keywords: Pháp luật
Hoàn thiện pháp luật
Lợi ích nhóm
Kiểm soát lợi ích nhóm
Abstract: Lợi ích từ lâu đã được thừa nhận và là động lực cho sự phát triển của xã hội. Kiểm soát lợi ích luôn là vấn đề có tính thời sự nhằm bảo đảm sự công bằng cho xã hội. Trên thực tế bên cạnh tính tích cực của lợi ích nhóm, những tác động tiêu cực của lợi ích nhóm trong đó nhóm lợi ích đặc quyền, đặt lợi tác động tới quá trình hoạch định và thực thi chính sách của các cấp quản lý, của nhà nước gây không khó khăn, cản trở sự phát triển lành mạnh của đất nước. Bài viết đã đi sâu vào phân tích các yếu tố phát luật điều chỉnh, nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, kịp thời và khắc phục những hậu quả gây ra của nhóm lợi ích.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 06 frang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 01/2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.