Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60070
Title: Tổng thuật hội thảo về kinh nghiệm phát hiện, thu giữ, bảo quản, đánh giá, sử dụng dữ liệu điện tử, chứng cứ kỹ thuật số
Authors: Hữu Đạt
Keywords: Tư pháp
Hội thảo quốc tế
Kinh nghiệm
Dữ liệu điện tử
Chứng cứ kỹ thuật số
Tội phạm công nghệ cao
Hình sự
Abstract: Bài viết ghi nhận một số nội dung của Hội thảo quốc tế "Chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức về các biện pháp phát hiện, thu giữ, bảo quản, đánh giá, sử dụng dữ liệu điện tử, chứng cứ kỹ thuật số trong giải quyết các vụ án sử dụng công nghệ cao để phạm tội". Bài viết nêu thực trạng tội phạm công nghệ cao tại Việt Nam có xu hướng gia tăng; những khó khăn trong việc giải quyết liên quan đến tội phạm công nghệ cao do hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, đội ngũ cán bộ chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm; và một số giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao.
Issue Date: 2020
Type: Bài trích
Extent: 05 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 23 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.