Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60073
Title: Các yếu tố phát triển khu công nghệ cao - Nhìn từ thực tiễn thế giới
Authors: Đặng Thị Phương Hoa
Keywords: Khu công nghệ cao
Công nghệ
Nhân tố phát triển
Kinh tế
Kinh tế vùng
Kinh tế tri thức
Abstract: Bài viết tổng hợp thực tiễn phát triển khu công nghệ cao ở các nền kinh tế phát triển và đang phát triển để xác định các yếu tố cần thiết bên trong khu công nghệ cao trong bối cảnh kinh tế ngày càng dựa trên đổi mới sáng tạo. Với quan điểm xây dựng và phát triển các khu khoa học là mang tính chủ quan, chủ yếu phụ thuộc vào các mục tiêu và công cụ chính sách, môi trường kinh doanh và tiền tệ hiện có của quốc gia có khu công nghệ cao. Bài viết kết luận, các cơ quan quản lý các khu công nghệ cao, sau khi đưa ra lựa chọn sáng suốt về các yếu tố và thực tiễn tốt nhất, phải điều chỉnh những yếu tố này phù hợp với nhu cầu, yêu cầu cụ thể và môi trường kinh tế.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 10 (509) – Tháng 10/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.