Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60306
Title: Những lý luận gắn kết khoa học- công nghệ và kinh tế phù hợp với các nước đang phát triển
Authors: Hoàng Xuân Long, Hoàng Lan Chi
Keywords: Khoa học công nghệ
Kinh tế
Nước đang phát triển
Abstract: Các nước đang phát triển không thể chỉ trông cậy vào lý luận dựa trên kinh nghiệm của các nước phát triển đê rút ngắn khoảng cách tụt hậu vù tiến tới bắt kịp các nước phát triển trong quan hệ gắn kết khoa học - công nghệ với kinh tế. Thực tế thành công của Đài Loan, Trung Quốc... đã chỉ ra các nền kinh tế đang phát triển cần thiết và có thể đi lên bằng những sáng kiến riêng của mình. Có các lý luận khác đang phát triển. Lựa chọn đúng lý luận phù hợp, các nước đang phát triển có thể tạo nên sức mạnh cạnh tranh với các nước phát triển trong quan hệ gắn kết khoa học và công nghệ với kinh tế.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới số 5(289) 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.