Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60358
Title: Tác động của thể chế tới hoạt động cùng tạo giá trị
Authors: Nguyễn Văn Thịnh, Vũ Anh Dũng
Keywords: Tác động
Thể chế
Giá trị
Abstract: Bài viết này áp dụng cách tiếp cận lý thuyết của kinh tế học thể chế mới để nghiên cứu tác động của các loại hình thể chế tới mô hình cùng tạo giá trị trong kinh doanh. Thông qua mô hình hoá các kênh tác động của bốn tầng thể chế và phân tích các trường hợp cùng tạo giá trị điển hình, nghiên cứu đã lý giải động lực, sự hình thành và thay đổi của hoạt động cũng tạo giá trị trong nền kinh tế. Các kết quả nhấn mạnh ý nghĩa của việc xây dựng các chính sách tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, bảo vệ quyền sở hữu và hợp đồng nhằm giảm thiểu chi phí giao dịch và khuyến khích hoạt động cũng tạo giá trị bền vững, bao trùm.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới số 8(292) 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCTTG8.20.Tac dong the che toi hoat dong cung tao gtri.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 24,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.