Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60369
Title: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay và những vấn đề đặt ra
Authors: Đào Thị Thanh Thủy
Keywords: Đổi mới
Tổ chức bộ máy Nhà nước
Hệ thống chính trị
Abstract: Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đê về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" ngày 25-10-2017 đến nay đã triển khai được hai năm. Nghị quyết đã được thể chế hóa thành nhiều văn bản do Quốc hội, Chính phủ. Quá trình thực hiện bước đầu đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt trong đổi mới sắp xếp các cơ quan nhà nước tương đồng hoặc trùng chéo về chức năng trong hệ thống. Tuy nhiên, cũng bộc lộ những khó khăn khiến việc sắp xếp ở nhiều nơi chưa đạt hiệu quả cao. Trong thời gian tới, cần xác định đúng trọng tâm để việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW đạt kết quả mong muốn.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 1 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT1.20.Doi moi_sap xep_Bo may nha nuoc_he thong chinh tri.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.