Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60378
Title: Phát triển xã hội ở Việt Nam - "Quản lý" hay "quản trị"
Authors: Nguyễn Văn Đáng
Keywords: Phát triển xã hội
Việt Nam
Quản lý
Quản trị
Abstract: Đảng Cộng sản Việt Nam xác định phát triển xã hội là hướng đến xây dựng một xã hội công bằng quan hệ hài hòa giữa các giai tầng xã hội, bảo đảm an sinh và an toàn xã hội. Mục đích phát triển xã hội tất yếu đặt ra nhu cầu đổi mới hoạt động quản lý xã hội, vốn gắn với trách nhiệm của chủ thể nhà nước. Bài viết tóm lược quá trình phát triển lý luận về quản lý khu vực công, chỉ ra những giới hạn của tư duy quản lý hành chính truyền thống, quản lý công mới, và giới thiệu những phát triển mới nhất về tư duy quản trị xã hội hiện đại, từ đó gợi mở những vấn đề lý luận cần làm sáng tỏ liên quan đến quản lý hay quản trị tiến trình phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 1 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT1.20.Phat trien xa hoi_VNam quan ly_quan tri.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.