Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60380
Title: Quan điểm của V.L.LêNin về kiểm soát quyền lực nhà nước và sự vận dụng, phát triển trong thực tiễn ở Việt Nam
Authors: Trịnh Xuân Thắng
Keywords: V.L.Lênin
Quyền lực Nhà nước
Vận dụng
Phát triển
Việt Nam
Abstract: Kiểm soát quyền lực nhà nước là một yêu cầu tất yếu khách quan trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay. Hơn lúc nào hết, trở lại những luận điểm cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước, kiểm soát quyền lực nhà nước là đòi hỏi của công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, xuyên tạc. Bài viết tập trung lầm rõ những quan điểm về kiểm soát quyền lực nhà nước của V.I.Lênin và sự vận dụng vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 1 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.