Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60386
Title: Phải chăng chủ nghĩa Mác - Lênin lỗi thời, không phù hợp với Việt Nam?
Authors: Vũ Văn Phúc
Keywords: Chủ nghĩa Mác - Lênin
Lỗi thời
Việt Nam
Quan điểm sai trái
Abstract: Từ khi ra đời, chủ nghĩa Mác - Lenin đã bị xuyên tạc, bóp méo một cách giáo điều hay cơ hội đủ loại. Đặc biệt sau khi CNXH hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu bị sụp đổ thì các thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo chủ nghĩa Mác - Lênin lại càng lớn về quy mô, đa dạng về hình thức, nguy hiểm về tính chất và thâm độc về mức độ. Bài viết góp phần làm rõ bản chất khoa học, cách mạng và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 2 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT2.20.Chu nghia Mac Le Nin loi thoi khong phu hop VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.