Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60437
Title: Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Minh Phương
Keywords: Sắp xếp
Sự nghiệp công lập
Đơn vị sự nghiệp công lập
Abstract: Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII nguyên tắc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) của từng ngành, vực. Quán triệt các nguyên tắc đó trong thực tế, cần xác định rõ tính cấp thiết và nội dung của việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị SNCL đã có dưới các hình thức: Sáp nhập; hợp nhất; chia tách; thay đổi vị trí pháp lý để hình thành đơn vị SNCL mới nhằm xây dựng hệ thống các đơn vị SNCL hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị SNCL đáp ứng nhu cấu thụ hưởng dịch vụ sự nghiệp công ngày càng cao của người dân.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 2 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT2.20.Sap xep to chuc_don vi su nghiep cong lap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.