Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60444
Title: Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lập pháp ở Việt Nam
Authors: Trịnh Xuân Thắng
Keywords: Cơ chế pháp lý
Quyền lập pháp
Việt Nam
Kiểm soát quyền lực
Abstract: Bài nghiên cứu phân tích làm rõ yêu cầu khách quan của cơ chế kiểm soát quyền lập pháp; đồng thời chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế của cơ chế kiểm soát đó, đề xuất quyền lập pháp trong hệ thống pháp luật hiện nay của Việt Nam. Trên cơ sở một số định hướng nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lập pháp trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 3 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT3.20.Co che phap ly ksoat quyen lap phap_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.