Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60445
Title: Đà Nẵng tích cực xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị hiện đại
Authors: Lê Văn Đính
Keywords: Đà Nẵng
Đô thị
Chính quyền đô thị
Abstract: Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế xây dựng chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; chủ động thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Xuất phát từ thực tiễn địa phương, Đà Nẵng đang tích cực nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển và quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 15 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 3 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.