Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60511
Title: Quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam
Authors: Dương Thị Tươi
Keywords: Quản lý
Đơn vị sự nghiệp công lập
Cách mạng công nghiệp
Việt Nam
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang tác động mạnh mẽ tới các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo ra cơ hội cũng như thách thức lớn đối với các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. Bài viết phân tích một số vấn đề quản lý đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thích ứng với cuộc CMCN 4.0.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 06 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.