Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60524
Title: Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng hình ảnh cán bộ trường Đảng
Authors: Nguyễn Xuân Thắng
Keywords: Công tác thi đua
Khen thưởng
Chính trị
Hình ảnh cán bộ
Đảng
Abstract: Trong truyền thống vẻ vang hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thi đua, khen thưởng là hoạt động hết sức quan trọng, góp phần làm nên giá trị, bản sắc văn hóa của Trường Đảng Trung ương mang tên Bác. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó, trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có bước căn bản, tạo ra những phát triển mạnh mẽ, đổi mới những điểm sáng nổi bật.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 07 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.