Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60547
Title: Hiện tượng cải đạo, đổi đạo trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lê Tâm Đắc
Keywords: Cải đạo
Đổi đạo
Dân tộc thiểu số
Việt Nam
Abstract: Từ cuối thập niên 80 của thế kỷ XX đến nay, một bộ phận không nhỏ đổng tộc thiểu số đã từ bỏ tôn giáo và tín ngưỡng truyền thống, hoặc vẫn giữ tín ngưỡng truyền thống nhưng chuyển sang theo các tôn giáo lớn như đạo Tin lành và Phật giáo, hoặc các hiện tượng tôn giáo mới, tiêu biểu là Hà Mòn và Dương Văn Mình. Hiện tượng cải đạo, đổi đạo này tác động không nhỏ đến các mặt đời sống xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặt ra nhiều vấn đề đáng quan tâm đối với công tác tôn giáo và công tác dân tộc.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 07 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT7.20.Hien tuong cai dao_doi dao_dtoc thieu so_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.