Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/60669
Title: Báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) (Số: 99/BC-BCT)
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Đại biểu Quốc hộ
Thảo luận tại Tổ
Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)
Số: 99/BC-BCT
Description: Toàn văn Báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) (Số: 99/BC-BCT)
Issue Date: 2022-06-14
Type: Báo cáo
Báo cáo
Format: pdf
Extent: 58 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.