Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61274
Title: Tác động của thông tin về dịch bệnh Covid-19 đến giá cổ phiếu ngành ngân hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Lưu Ánh Nguyệt
Keywords: Chứng khoán
Dịch bệnh Covid-19
Cổ phiếu
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Việt Nam
Covid-19
Abstract: Bài viết nghiên cứu tác động của thông tin về diễn biến dịch bệnh Covid-19 tới cổ phiếu ngành Ngân hàng thông qua giá của cổ phiếu ngành Ngân hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 23/9/2019 đến ngày 31/8/2020 bằng phương pháp nghiên cứu sự kiện
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Ngân hàng số 20 tháng 10 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.