Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61294
Title: Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Authors: Quốc hội
Keywords: Dự thảo nghị quyết
Giáo dục phổ thông
Sách giáo khoa
Nghị quyết số 88/2014/QH13
Kỳ 04
Khóa XIV
Abstract: Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông gồm 2 điều.
Issue Date: 2017-11-21
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 2 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 04 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 24/11/2017)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.