Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61299
Title: Cơ chế, chính sách tín dụng đối với doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
Authors: Lê Thị Minh Ngọc
Keywords: Cơ chế
Chính sách tín dụng
Doanh nghiệp
Dịch vụ
Sự nghiệp công
Hỗ trợ tín dụng
Abstract: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII của Đảng xác định mục tiêu "Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công", nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Từ sự thay đổi nhận thức về vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước, thời gian qua các bộ, ngành, địa phương đã triển khai các chính sách hỗ trợ tín dụng, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đã mang lại những kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các chính sách tín dụng đối với doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ sự nghiệp công còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Bài viết đánh giá về việc triển khai các chính sách hỗ trợ tín dụng đối với các doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch cụ sự nghiệp công, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hỗ trợ tín dụng đối với doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 10 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.