Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61300
Title: Chính sách về đất đai, tài sản công góp phần khuyến khích thực hiện xã hội hóa
Authors: Nguyễn Tân Thịnh
Keywords: Chính sách
Đất đai
Tài sản công
Thực hiện xã hội hóa
Abstract: Trong tổng thể chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong các lĩnh vực, chính sách về đất đai, tài sản công luôn giữ vai trò quan trọng. Chính sách này trong thời gian qua đã được tương đối đầy đủ, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với một số lĩnh vực, thu hút nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia cùng Nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp cho xã hội, song cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 10 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC1.10.20.Chinh sach ve dat dai_tai san cong_xa hoi hoa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.