Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61635
Title: Thị trường chứng khoán hướng đến minh bạch, ổn định và tăng trưởng
Authors: Nguyễn Thanh Huyền
Keywords: Thị trường chứng khoán
Minh bạch
Chứng khoán
Tăng trưởng
Abstract: Bài viết đánh giá thực trạng trên thị trường chứng khoán và hướng đến những khả năng cốt lõi, tranh thủ nền tảng thuận lợi trong và ngoài nước để có thể thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam ngày một ổn định, minh bạch và phát triển.
Issue Date: 2021
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Kỷ yếu hội thảo: Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021: “Ứng phó và vượt qua đại dịch Covid – 19, hướng tới phục hồi và phát triển” - Trang Thông tin Tài chính doanh nghiệp của Hội tư vấn thuế Việt Nam, tháng 3/2021.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Kinh tế quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.