Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61859
Title: Tuyên ngôn của Đảng cộng sản và giá trị định hướng con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Authors: Bùi Thị Ngọc Lan
Keywords: Tuyên ngôn
Đảng Cộng sản
Con đường quá độ
Chủ nghĩa xã hội Việt Nam
Việt Nam
Chủ nghĩa tư bản
Abstract: 170 năm đã qua kể từ khi tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời, song nhiều luận điểm được nêu trong Tuyên ngôn đến nay vẫn còn nguyên giá trị mà mỗi nước trên con đường xây dựng CNXH đêu có thể vận dụng một cách sáng tạo phù hợp với điều kiện của nước mình. Đối với nước ta, con đường quá độ lên CNXH mà Việt Nam lựa chọn có sự định hướng, soi rọi của Tuyên ngôn, rộng hơn là của chủ nghĩa Mác Lênin. Sức sống của Tuyên ngôn tiếp tục truyền cảm hứng đòi hỏi chúng ta cần bổ sung, phát triển lý luận về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong bối cảnh mới.
Issue Date: 2018-01
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 1 năm 2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.