Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61897
Title: Công văn số 120/BC-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin phục vụ Đại biểu Quốc hội về công tác bảo tồn đa dạng sinh học năm 2019 và 9 tháng năm 2020
Authors: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Keywords: 120/BC-BTNMT
Đa dạng sinh học
Bảo tồn
Hệ sinh thái
Luật Đa dạng sinh học
Bảo tồn thiên nhiên
Abstract: Báo cáo hiện trạng, diễn biến đa dạng sinh học; Tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học và kết quả đạt được năm 2019 và 9 tháng đầu năm 2020; Các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; Định hướng công tác bảo tồn da dạng sinh học và các đề xuất, kiến nghị.
Issue Date: 2020-11-19
Type: Báo cáo
Extent: 13 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 120-BC-BTNMT-Ctac bao ton da dang sinh hoc 2019-9thangdau2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 25,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.