Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61920
Title: Tác động của đạo tin lành đối với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong đồng bào dân tộc thiểu số
Authors: Hà Thị Thùy Dương
Keywords: Đạo tin lành
Nền văn hóa
Bản sắc dân tộc
Dân tộc thiểu số
Abstract: Tài liệu thể hiện tác động của đạo Tin Lành đối với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến; tác động của đạo Tin Lành đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống; một số định hướng phát huy giá trị của đạo Tin Lành với xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Issue Date: 2018-04
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 4 năm 2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.