Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61950
Title: Tính khoa học và tính cách mạng của chủ nghĩa Mác và ý nghĩa thời đại
Authors: Lê Hữu Nghĩa
Keywords: Giai cấp công nhân
Chủ nghĩa cộng sản
Chủ nghĩa Mác
Chủ nghĩa xã hội
Abstract: Chủ nghĩa Mác ra đời là một bước ngoặt cách mạng trong lịch sử tư tưởng nhân loại, nhằm đáp ứng nhu cầu khách quan của sự phát triển xã hội. Chủ nghĩa Mác là khoa học để làm cách mạng, có sự thống nhất hữu cơ, nội tại giữa khoa học và cách mạng, cách mạng và khoa học. Nhờ đó, học thuyết Mác đã vượt lên trên hẳn các học thuyết đương thời, mang sức mạnh to lớn, trở thành công cụ vĩ đại không chỉ giải thích thế giới mà chủ yếu là cải tạo thế giới. Chủ nghĩa Mác đã trở thành kim chỉ nam, ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh vì Chủ nghĩa xã hội từ khi ra đời cho đến ngày nay.
Issue Date: 2018-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 5 năm 2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT5.18.Tinh khoa hoc_tinh cach mang_CN Mac.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.