Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61993
Title: Thực hiện pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước ở Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào hiện nay
Authors: Phokham Sayasone
Keywords: Pháp luật
Ngân sách Nhà nước
Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào
Abstract: Trong những năm qua, việc thực hiện pháp luật về NSNN ở CHDCND Lào có nhiều đổi mới, tiến bộ. Tuy vậy, do chủ thể thực hiện đa dạng, phân cấp chưa rõ; phương thức thực hiện chưa xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức sử dụng NSNN, chưa đi sâu để đánh giá và có giải pháp bảo đảm hiệu quả sử dụng NSNN v.v.. nên thực hiện pháp luật về sử dụng NSNN vẫn còn bất cập, hạn chế. Để bảo đảm thực hiện pháp luật về sử dụng NSNN cần có sự nhận thức thống nhất về vai trò, hiệu quả sử dụng NSNN trong hệ thống chính trị, hoàn thiện pháp luật về sử dụng NSNN, nâng cao ý thức, phẩm chất và nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, bảo đảm ứng dụng công nghệ hiện đại, kinh phí, trang thiết bị trong quản lý sử dụng NSNN, cũng như tuyên truyền, giáo dục pháp luật về NSNN; sơ kết, tổng kết báo cáo thường xuyên về sử dụng NSNN, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về sử dụng NSNN.
Issue Date: 2018-07
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 7 năm 2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT7.18.PL_ngan sach nha nuoc_cong hoa dan chu nhan dan Lao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.