Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62122
Title: Đổi mới mô hình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các đại học công lập đáp ứng yêu cầu tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Authors: Đào Thị Thanh Thủy
Keywords: Mô hình
Bồi dưỡng
Cán bộ
Đại học công lập
Tự chủ
Abstract: Đảng và Nhà nước đã xác định tự chủ đại học là xu hướng tất yếu và các trường đại học công lập buộc phải gắn mục tiêu đào tạo với nhu cầu xã hội và thị trường lao động. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, năng lực quản trị và khả năng điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong trường đại học công lập chưa có nhiều thay đổi. Do vậy, cần đổi mới hệ thống đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao quản trị trường đại học, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và đòi hỏi ngày càng cao đối với chất lượng đào tạo.
Issue Date: 2018-09
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận Chính trị số 9 năm 2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận Chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT9.18.Doi moi mo hinh boi duong can bo lanh dao_qly_dhoc cong lap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.