Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62188
Title: Phát huy tác dụng của lê khai tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng
Authors: Tăng Thị Thu Trang
Keywords: Kê khai tài sản
Kê khai tài sản thu nhập
Phòng, chống tham nhũng
Tham nhũng
Abstract: Phòng, chống tham nhũng là hoạt động mà các quốc gia trên toàn thế giới đặc biệt quan tâm. ở Việt Nam, công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng Nhà nước đề ra trong các quan điểm, đường lối và đã được thể chế hóa trong chính sách, pháp luật phù hợp với xu thế của thời đại và sự phát triển của đất nước. Trong cơ chế phòng ngừa tham nhũng, Đảng và Nhà nước đã triển khai bằng nhiều biện pháp, trong đó có minh bạch tài sản thu nhập. Tuy nhiên trong thực tiễn, việc thực hiện biện pháp này còn nhiều hạn chế. Bài viết đề cập các quy định của pháp luật hiện hành và đưa ra những kiến nghị để việc kê khai tài sản, thu nhập có hiệu lực, hiệu quả hơn trong phòng, chống tham nhũng.
Issue Date: 2018-11
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 11 năm 2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.