Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62193
Title: Giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Authors: Lê Văn Lợi
Keywords: Vấn đề dân tộc
Dân tộc
Việt Nam
Chính sách dân tộc
Abstract: Trong thời kỳ đổi mới đất nước Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng giải quyết kinh tế, chính trị, dân tộc và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các phương diện chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, trong thực tiễn việc giải quyết vấn đề dân tộc ở nhiều nơi vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết tốt vấn đề dân tộc, góp phấn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm sự ổn định chính trị và gia tăng nguồn lực cho sự phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới.
Issue Date: 2018-11
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 11 năm 2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT11.18.Van de dan toc VNam_giai doan hien nay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.